Disclaimer

Algemeen

Lineo Moderne Interieurs streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, doch kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Lineo garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren en behoudt zich het recht voor om aangekondigd en onaangekondigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer.

Lineo, noch de directie of medewerkers, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze disclaimer en onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Lineo Moderne Interieurs geen invloed heeft. Lineo kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Lineo Moderne Interieurs zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Lineo zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Lineo Moderne Interieurs verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Lineo Moderne Interieurs richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen.

Auteursrechten / Copyright

Intellectuele eigendomsrechten van informatie, teksten en foto's berusten bij Lineo Moderne Interieurs alsmede bedrijven waarvoor Lineo officieel erkend dealer is. Niets van deze website mag zonder toestemming van Lineo worden overgenomen.

Cookies / Virussen

Lineo Moderne Interieurs garandeert niet dat de informatie, software als ook verwijzingen en/of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.